اشتراک فروشگاه

3650000 

اشتراک سالانه برنزی فروشگاه

اشتراک سالانه برنزی فروشگاه

کمیسیون رایگان

اعتبار یک ساله

امکان تبدیل به اشتراک نقره ای و طلایی

ثبت کامل اولین محصول توسط پشتیبان

پشتیبانی 724 محصولات توسط واحد پشتیبانی

10 قرار دادن تعداد محصولات برای نمایش در هر صفحه.
For
365 روزها
13000000 

اشتراک سالانه طلایی فروشگاه

اشتراک سالانه طلایی فروشگاه

کمیسیون رایگان

اعتبار یک ساله

امکان تبدیل به اشتراک VIP

ثبت کامل اولین محصول توسط پشتیبان

پشتیبانی 724 محصولات توسط واحد پشتیبانی

100 قرار دادن تعداد محصولات برای نمایش در هر صفحه.
For
365 روزها
6500000 

اشتراک سالانه نقره ای فروشگاه

اشتراک سالانه نقره ای فروشگاه

کمیسیون رایگان

اعتبار یک ساله

امکان تبدیل به اشتراک طلایی

ثبت کامل اولین محصول توسط پشتیبان

پشتیبانی 724 محصولات توسط واحد پشتیبانی

50 قرار دادن تعداد محصولات برای نمایش در هر صفحه.
For
365 روزها
سبد خرید